Proszę czekaćtrwa przetwarzanie danych...
Aby uzyskać kredyt wystarczy spełnić tylko dwa warunki:

1. Przedstawić dwa dokumenty stwierdzające tożsamość, takie jak:
 • dowód osobisty,
 • inny dokument ze zdjęciem (np: legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja służbowa, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa) Uwaga! Mężczyźni w wieku do 28 lat ubiegający się o kredyt powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. W przypadku funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej podstawą weryfikacji stosunku do służby wojskowej może być aktualna legitymacja służbowa, zamiast książeczki wojskowej.

2. Udokumentować źródło i wysokość dochodów. Może to być dochód z:
 • umowy o pracę - wtedy musicie Państwo dostarczyć oryginał zaświadczenia o otrzymywanym wynagrodzeniu, wystawiony przez zakład pracy,
 • emerytury lub renty - wtedy potrzebny będzie oryginał ostatniego odcinka renty lub emerytury,
 • tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W zależności od formy rozliczania podatku dochodowego należy złożyć następujące dokumenty:
  • w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej:
   • kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
   • kopię decyzji o ustaleniu wysokości kwoty podatku wynikającego z karty podatkowej,
   • oświadczenie o osiąganych dochodach,
   • oryginał lub kopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami lub dowodów wpłat podatku za ostatnie trzy miesiące, lub
   • oryginał lub kopię zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami, lub dowodów wpłat składek za ostatnie trzy miesiące.
  • w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
   • kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
   • oryginał lub kopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów lub obrotów za ostatni miesiąc lub kopię deklaracji podatkowej za ostatni miesiąc,
   • oryginał lub kopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami lub dowodów wpłat podatku za ostatnie trzy miesiące, lub
   • oryginał lub kopię zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami, lub dowodów wpłat składek za ostatnie trzy miesiące.
  • w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych:
   • kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
   • oświadczenie o osiąganych dochodach oraz ewidencję przychodów do wglądu,
   • oryginał lub kopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami lub dowodów wpłat podatku za ostatnie trzy miesiące, lub
   • oryginał lub kopię zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami, lub dowodów wpłat składek za ostatnie trzy miesiące.
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o księgi handlowe:
   • kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
   • oryginał lub kopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów lub obrotów za ostatni miesiąc lub kopię deklaracji podatkowej za ostatni miesiąc,
   • oryginał lub kopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami lub dowodów wpłat podatku za ostatnie trzy miesiące, lub
   • oryginał lub kopię zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami, lub dowodów wpłat składek za ostatnie trzy miesiące.
  • w przypadku osób osiągających dochody z kontraktów menedżerskich:
   • złożenie oświadczenia zawierającego następujące informacje: okres obowiązywania kontraktu, określenie strony kontraktu, kwoty wynagrodzenia,
   • okazanie do wglądu właściwego PIT (za rok ubiegły lub PIT-8A lub PIT-11 lub PIT 40).
  • w przypadku rolników - oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej zawierającego:
   • dane osobowe klienta,
   • wielkość gospodarstwa ( w ha fizycznych i przeliczeniowych),
   • wielkość rocznego przeciętnego dochodu (można dołączyć inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu np.: z dostaw mleka, żywca, zboża),
   • cel wydania zaświadczenia,
   • pieczęć Urzędu Gminy oraz imienną pieczęć osoby upoważnionej wraz z podpisem.

...
wykorzystano materiały informacyjne firmy Żagiel S.A.

  Valid XHTML 1.0 Transitional 
 strona zaprojektowana i wykonana przez |@|b|m|s|